Phân tích dữ liệu

SQL_NHS_MBB - Ghi lại lớp học SQL cho khối NHS MBB

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
3.600.000đ
2.500.000đ

OFL22_Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard - MasterMOS K17

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
3.500.000đ
2.800.000đ

OFL19 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ngân hàng VIB 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
5.000.000đ
3.800.000đ

OFL18 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ngân hàng VCB 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
5.000.000đ
3.800.000đ

OFL17 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ngân hàng MBB 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
5.000.000đ
3.800.000đ

OFL16_Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard - MasterMOS K12

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
3.500.000đ
2.800.000đ

OFL15 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ngân hàng TPBank 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
5.000.000đ
3.800.000đ

OFL07 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - MasterMOS K51

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
4.500.000đ
3.800.000đ

OFL05_Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard - Oceanbank 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
3.000.000đ
2.700.000đ

OFL02 - Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL - PVCombank 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
6.000.000đ
4.000.000đ

SQL05 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Sổ tay khóa học

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
399.000đ
199.000đ

ETL01 - Làm ETL dữ liệu với SQL Server Integration Services (SSIS)

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
8.000.000đ
5.000.000đ

EXL05 - Excel Level 3 - Trực quan dữ liệu, làm báo cáo Excel Dashboard

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
1.936.000đ
1.168.000đ

SQL04 - Thủ thuật SQL trên SQL Server

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
599.000đ
199.000đ

SQL03 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Level 3

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
2.000.000đ
1.500.000đ

SQL02 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Level 2

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
2.500.000đ
1.800.000đ

DAF01 - Nghề phân tích dữ liệu - nghề hot thời 4.0

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
599.000đ
499.000đ

SQL01 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Level 1

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
2.500.000đ
1.800.000đ

VBA02 - Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ - Level 2

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
1.500.000đ
1.068.000đ

VBA01 - Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ - Level 1

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
1.800.000đ
1.268.000đ

OFL01 - Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL - NCB 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
6.000.000đ
4.000.000đ

OFL12 - Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ - MBB 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
3.800.000đ
3.500.000đ

OFL04 - Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ - NCB 2022 Lớp 1

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
2.500.000đ
1.800.000đ

OFL20_Học VBA Excel qua 100 ví dụ - Ghi lại lớp OFFLINE

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
2.800.000đ
2.500.000đ

OFL20 - Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ - TPBank 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
3.800.000đ
3.500.000đ

OFL09 - Học VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ - NCB 2022 Lớp 2

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
3.800.000đ
3.500.000đ