Phân tích dữ liệu với SQL

SQL_NHS_MBB - Ghi lại lớp học SQL cho khối NHS MBB

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
3.600.000đ
2.500.000đ

OFL19 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ngân hàng VIB 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
5.000.000đ
3.800.000đ

OFL18 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ngân hàng VCB 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
5.000.000đ
3.800.000đ

OFL17 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ngân hàng MBB 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
5.000.000đ
3.800.000đ

OFL15 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Ngân hàng TPBank 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
5.000.000đ
3.800.000đ

OFL07 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - MasterMOS K51

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
4.500.000đ
3.800.000đ

OFL02 - Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL - PVCombank 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
6.000.000đ
4.000.000đ

SQL05 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Sổ tay khóa học

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
399.000đ
199.000đ

ETL01 - Làm ETL dữ liệu với SQL Server Integration Services (SSIS)

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
8.000.000đ
5.000.000đ

SQL04 - Thủ thuật SQL trên SQL Server

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
599.000đ
199.000đ

SQL03 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Level 3

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
2.000.000đ
1.500.000đ

SQL02 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Level 2

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
2.500.000đ
1.800.000đ

SQL01 - Xử lý, phân tích dữ liệu với SQL - Level 1

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
2.500.000đ
1.800.000đ

OFL01 - Xử lý, phân tích dữ liệu lớn với SQL - NCB 2022

Ngọc Chiến MasterMOS

(0)
6.000.000đ
4.000.000đ